Car

הוט ג'וין – תקנון ותנאי שימוש

תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באתר www.hot-join.co.il (להלן: “האתר“).

בטרם ביצוע פעולה כלשהי ומיד עם כניסתך לאתר הינך מתבקש בזאת לקרוא בקפידה ובעיון את תנאי השימוש באתר כמפורט להלן. השימוש באתר על כל חלקיו ובתוכן האתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות כל המידע והתוכן הכלולים בו, ולרבות קבלת הצעות שיווקיות ו/או פרסומיות מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש במלואם.

הסכמה לתנאי השימוש

כל שימוש שיעשה באתר על כל חלקיו לרבות כל המידע והתוכן הכלול באתר, בין אם גלוי למשתמש ובין אם לא, ולרבות קריאת מידע, הצעות ו/או מודעות פרסום מהווה הסכמה של המשתמש לתנאי השימוש במלואם וכלשונם כפי שיתעדכנו מעת לעת על ידי הנהלת האתר. בטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר ובטרם תחילת השימוש בו הינך מתבקש לקרוא בעיון רב את כל תנאי השימוש באתר כמפורט להלן. תחילת השימוש באתר על כל חלקיו מותנית בקריאת תנאי השימוש שלהלן והסכמה לכל האמור בהם.

תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש ומהווה הסכמה בהתנהגות לתנאי השימוש והיא מעדיה כי המשתמש קרא את כל תנאי השימוש בקפידה והסכים לכל האמור בהם.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

מהות האתר

האתר הוקם בשנת 2015 והינו אתר לפרסום חבילות ומבצעים השייכים לחברת פלאפון

מודגש כי כניסה לאתר ו/או שימוש באתר על כל חלקיו מהווה הסכמה של המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש, למדיניות הפרטיות של האתר וכן לקבלת תכנים שיווקיים מעת לעת באמצעות הדוא”ל ו/או באמצעות מסרונים והכל בהיקף הנתון לשיקול דעתה של הנהלת האתר.

ככל ואינך מסכים לאילו מתנאי השימוש באתר הינך מתבקש בזאת להפסיק את השימוש באתר באופן מיידי.

הגבלת אחריות

כל המידע המוצג באתר אינו מהווה המלצה, חוות דעת, ייעוץ ו/או הצעה לרכישת מוצרים ו/או שירותים כלשהם וכל ההסתמכות על המידע ו/או התכנים המופיעים באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש והנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי בעקבות הסתמכות המשתמש על המידע ו/או התכנים המופיעים באתר.

הנהלת האתר כלל אינה מעורבת באספקת השירותים ו/או המוצרים המוצגים באתר ואין להנהלת האתר כל אחריות על טיב ו/או איכות ו/או אספקת ו/או זמינות ו/או אמינות ו/או צורת ו/או תנאי אספקת השירותים ו/או המוצרים המוצגים באתר. כמו כן, הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי לכל תוכן שיווקי ו/או פרסומי ו/או אחר שיפורסם באתר ו/או למידת התאמת המידע ו/או התוכן לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו.

הסתמכות על המידע המוצג באתר, בדיקתו, נכונותו ומהימנותו הינם באחריותו של המשתמש בלבד, והנהלת האתר אינה ערבה למידת הדיוק של התכנים ו/או המידע המופיעים באתר. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם ו/או עלול להיגרם למשתמש בעקבות הסתמכותו על המידע המוצג באתר. שימוש באתר מהווה וויתור מצד המשתמש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם שימוש במידע המופיע באתר ו/או הסתמכות עליו.

ככל שבאתר מוצגים תמונות כלשהן הרי אלה מוצגות לצורכי המחשה בלבד והמשתמש לא יכול להסתמך עליהם ו/או לראות בהם כהבטחה ו/או התחייבות כלשהי מצד הנהלת האתר.

הנהלת האתר אינה מתחייבת לפרסם ו/או לפרט באתר את כל המידע ו/או כל השירותים ו/או כל המסלולים ו/או כל המוצרים הקיימים כיום בשוק הישראלי.

הנהלת האתר לא תהיה אחראית על כל נזק ו/או טענה ו/או פגיעה ו/או ירידת ערך ו/או הפסד שנגרמו למשתמש בעקבות רכישת ו/או אי רכישת שירות כלשהו ו/או רכישת ו/או אי רכישת מוצר כלשהו ו/או רכישת ו/או אי רכישת חבילה כלשהי. שימוש באתר מהווה וויתור מצד המשתמש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כל נזק ו/או טענה ו/או פגיעה ו/או ירידת ערך ו/או הפסד שנגרמו למשתמש בעקבות רכישת ו/או אי רכישת שירות כלשהו ו/או רכישת ו/או אי רכישת מוצר כלשהו ו/או רכישת ו/או אי רכישת חבילה כלשהי

השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. הנהלת האתר אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש ו/או השמטה ו/או טעות בתכולת האתר. הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף עקב שימוש באתר ו/או מניעה כלשהי מהגישה ו/או השימוש בו. הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק לרבות בשל נגיף מחשב (וירוס), תוכנות עוינות כסוס טרויאנים וכל נזק אחר לציוד המחשב של המשתמש ו/או לכל רכוש אחר של המשתמש, שייגרמו בשל גלישה ו/או שימוש באתר.

תנאים לרישום ושימוש באתר

המשתמש באתר מצהיר כי מלאו לו 18 שנים וכי במידה ולא מלאו לו 18 שנים הוא קיבל את הסכמת הוריו לביצוע פעולות באתר. יודגש כי הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסרב לתת שירות למשתמש כלשהו והכל עפ”י שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.

קניין רוחני

האתר בכללותו והמידע המופיע בו, לרבות תוכנו, הינם קניינה הבלעדי של הנהלת האתר ו/או של צדדים שלישיים שהתירו להנהלת האתר להשתמש בהם והם מוגנים על ידי הדין, לרבות חוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות.

המשתמש מתחייב לנהוג על פי הדינים והאמנות הנ”ל ונאסר עליו לגרום לכל שינוי ו/או להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, או לשכפל כל חלק מן המידע הכלול באתר ו/או לעשות שימוש בשמות ובסימנים המסחריים המוצגים באתר, ללא הסכמתה של הנהלת האתר בכתב ומראש.

הנהלת האתר אינה אחראית לכל הפרה של זכויות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני כלשהי ולכל פעולה אחרת הנעשית בעקבות השימוש באתר ולא עפ”י תנאיו.

פרטיות המשתמש

הנהלת האתר מייחסת חשיבות רבה להגנה על פרטיות המשתמשים באתר עפ”י כל דין ובכלל זה חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.

האתר מכיל מידע על מחירי השירותים בשוק התקשורת ובכלל זה הצעות של ספקי שירות וכן מרכז בקשות לקבלת מידע של המשתמש המועברים לספקי התקשורת הרלבנטיים. בשימוש לאתר בכלל ובעת הגשת בקשות למידע בפרט המשתמש מאשר לחברה ו/או מי מטעמה להעביר את כל המידע אשר המצוי אודות המשתמש לצדדים שלישים, לרבות שמות, מען, מספרי טלפון, שירותים אליהם רשומים, שירותים בהם מעוניינים וכל מידע אשר המשתמש מסר מיוזמתו לאתר.

האתר רשאי לשמור במאגריו כל מידע שמסר המשתמש מיוזמתו, וזאת, ובין היתר, למען ביצוע הפעולות הבאות: פרסום, שיווק וקידום מכירות, מתן שירותי דיוור וביצוע כל שימוש חוקי במידע בהתאם לחוק. המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי אין ולא תהינה לו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בגין שימוש בפרטיו ו/או במידע בהתאם לאמור לעיל ולמדיניות הפרטיות של האתר כמפורט בתקנון זה.

הסכמה לקבלת דיוור
מוסכם בזאת ע”י המשתמש כי הרישום לאתר, הגשת בקשה לקבלת מידע, השארת פרטים באתר ו/או מסירת פרטים באמצעות האתר מהווה, בין היתר, הסכמה מפורשת לקבלת חומרים שיווקיים באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות מסרונים (SMS) בהיקפים ובתדירות הנתונים לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר. המשתמש רשאי לבקש בכל עת להפסיק את קבלת החומר השיווקי, וזאת באמצעות פנייה של המשתמש להנהלת האתר בבקשה להפסקת משלוח החומר השיווקי. את הבקשה ניתן לשלוח בכל עת לכתובת הדוא”ל שלהלן: info@hot-join.co.il.

שימושים אסורים
המשתמש מצהיר ומסכים בזאת כי הוא לא יעשה באתר כל שימוש המנוגד לחוק ו/או שימוש שיש בו כדי להוות הפרה של תנאי השימוש כמפורט בתקנון זה, לרבות (אך לא רק) שימוש העלול להביא לפגיעה באתר ו/או השבתת האתר ו/או לפגיעה בשימוש של משתמשים אחרים באתר. בנוסף לכך, המשתמש מצהיר ומסכים בזאת שהוא לא ישיג ו/או ינסה להשיג מידע ו/או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא קבלת הסכמתם המפורשת.

שיפוי
המשתמש באתר מצהיר בזאת כי הוא מתחייב לשפות את הנהלת האתר, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן-רווח שייגרמו להם עקב הפרת תקנון זה על ידו, ובכלל זה (אך לא רק) הוצאות משפטיות. יובהר כי אין בעצם השיפוי כדי לגרוע מכל סעד אחר שהנהלת האתר ו/או מי מטעמה זכאים לו על פי כל דין.

המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מתחייב לפצות ולשפות את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או הוצאה אשר ייגרמו להנהלת האתר ו/או למי מטעמה כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ע”י המשתמש ו/או הפרת הוראה חקוקה כלשהי ו/או פגיעה בזכויות צד ג’ כלשהו ו/או כתוצאה ממידע ו/או פרטים שהמשתמש מסר לאתר ו/או כתוצאה ממחדל ו/או מעשה של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.

המשתמש מצהיר כי הוא מבין ומסכים כי התחייבותו הנ”ל לשיפוי חלה בין אם הנהלת האתר ו/או מי מטעמה הם צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לאו.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מתחייב לשלם את סכום הנזק שבאחריותו, כאמור לעיל, מיד עם קבלת דרישה בכתב מהנהלת האתר. דרישת התשלום שתישלח למשתמש ע”י הנהלת האתר תהווה ראיה מכרעת לצורך שיפויה של הנהלת האתר בגין כל נזק שנגרם לה באותו עניין.

המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, בגין ביצוע שינויים בתקנון זה ו/או תקלות שירות באתר (ככל שיתרחשו).

אבטחת המידע
האתר מכבד את פרטיות המשתמשים ומפעיל מערכות אבטחה מתקדמות לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידם. למרות מאמצי אבטחת המידע אין ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות האתר או שרתי האתר. המשתמש מסכים כי האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או שרתיו. המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד האתר בשל כך.

המחאת זכויות וחובות
מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי הנהלת האתר רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות. במקרה כנ”ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

ישוב חילוקי דעות, דין ומקום השיפוט
הדינים אשר יחולו על הסכם זה הינם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז צפון.

יצירת קשר
אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניות אלה בהקדם. ניתן ליצור עמנו קשר:

לתיבת המייל: info@hot-join.co.il

יצירת קשר
Scroll Up